• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-2 DAGARS LEVERANSTID
  • ENDAST 39 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare, kamaxel-/vevaxelgivare, lambdasonder, luftmassemätare, temperatur- & tryckgivare
Varukorg

1-2 DAGARS LEVERANSTID
PÅ NÄTET SEDAN 2010
MAP-SENSOR / LADDTRYCKSSENSORVad har en sensor för insugstryck för funktion?


Sensorer för mätning av trycket på motorns insugssida används ofta som en del av bilens styrning av tändning och bränsleinsprutning, samt reglering av eventuellt laddtryck. Vanliga benämningar på dessa är MAP-sensor och sensor för insugstryck / laddtryck. Det som skiljer en MAP-sensor och en sensor för mätning av laddtryck är dess placering och vilket tryckintervall de mäter. Sensorernas teknik och uppbyggnad är densamma.

Sensorn är vanligen analog men i sällsynta fall digital. Oavsett typ har sensorn tre kablar: Referensspänning (5V), signalspänning och jord. Sensorn består av två utrymmen (kammare) som är separerade genom ett flexibelt membran. I den ena kammaren är atmosfärstryck eller vakuum (beroende på vad modellen använder som referens) medan den andra kammaren är ansluten till insuget. En krets i sensorn registrerar rörelser av membranet och genererar därefter en spänning som är omvänt proportionell mot undertrycket. Eftersom atmosfärstrycket varierar beroende på klimat och höjd över havet, mäts och registreras detta när tändningen slås till innan motorn hinner starta. Oftast är denna funktionen integrerad i sensorn men en del bilar har också en separat sensor för mätning av atmosfärstrycket (eng. barometric sensor).

MAP-sensor och MAF-sensor, vad är skillnaden?


MAP står för Manifold Absolute Pressure, absoluttrycket i insuget. MAP-sensorn ska inte förväxlas med MAF-sensorn (luftmassemätaren) även om dess syfte är detsamma: Mäta/beräkna luftflödet in i motorn för att utifrån detta justera tändning och bränsleinsprutning. MAP-sensorn mäter undertrycket i insuget som tillsammans med information om temperatur på insugsluften, motorns varvtal och slagvolym kan användas för att beräkna hur stor luftvolym som passerar in till motorn. På en del bilar är temperatursensorn i insuget integrerad i MAP sensorn och på andra sitter denna monterad som en separat komponent.

De flesta moderna bilar använder sig av en luftmassemätare eftersom detta är en mer noggrann mätmetod för luftflödet in till motorn. I sällsynta fall används både en MAP-sensor och en luftmassemätare där datan från MAP-sensorn kan användas som redundans och kontroll av luftmassemätarens funktion samt för extra justeringar av tändning och bränsleinsprutning. Luftmassemätaren mäter luftflödet innan spjällhuset och MAP-sensorn mäter absoluttrycket i insuget, det vill säga efter spjällhuset. MAP-sensorns fördel jämfört med luftmassmätaren är dessa placering: Om ett läckage uppstår någonstans i insuget eller i dess anslutningar efter spjällhuset kommer detta inte att registreras av luftmassemätaren. I detta fall kommer MAP-sensorn att mäta ett mindre undertryck än förväntat vilket kommer att uppmärksammas av bilens styrenhet.

MAP-sensor eller laddtryckssensor?


På motorer med överladdning (turbo/kompressor) sitter ofta en liknande sensor monterad efter laddluftkylaren (intercoolern) men innan spjällhuset och benämns laddtryckssensor istället för MAP-sensor. Laddtryckssensorns primära uppgift är att mäta övertrycket i insugsröret innan spjällhuset. På turbomotorer uppstår ett stort övertryck i insugsröret när spjällhuset stänger innan turbons laddtryck regleras av wastegate. Tack vare sensorns placering innan spjällhuset kan bilens styrenhet därför använda utsignalen från laddtryckssensorn för att reglera laddtrycket i insugsröret genom att leda mer avgaser igenom wastegate. På så sätt begränsas övertrycket innan det uppgår till skadliga nivåer.

Utdata från sensorn


Både MAP-sensorn och laddtryckssensorn genererar en signal (spänning) som är omvänt proportionell mot undertrycket i insuget (större undertryck = lägre spänning). Störst undertryck (nära vakuum) fås vid motorbromsning då spjällhuset är stängt och kompressionen genererar ett undertryck i insuget. När motorn belastas maximalt, det vill säga när spjällhuset är fullständigt öppet, sjunker undertrycket. På motorer med överladdning uppstår ett övertryck och på motorer utan överladdning fås i princip atmosfärstryck i insuget.

För en analog MAP-sensor avsedd för mätning av undertryck, är vanliga värden för den genererade signalspänningen runt 0.5 V vid tomgång och 4.5 V vid gaspådrag och fullt öppet spjällhus. Den mer sällsynta, digitala sensorn, genererar en 5 V signalspänning som varierar som en fyrkantsvåg där frekvensen ökar när trycket ökar, det vill säga lägst frekvens vid perfekt vakuum.

 Utsignal från en MAP-sensor, spänning i volt som funktion av tryck i kPa

Är sensorn avsedd för mätning av både under- och övertryck (laddtryckssensor), genereras maximal spänning vid högst övertryck istället för vid atmosfärstryck som för MAP-sensorn. Laddtryckssensorns mätintervall kan variera beroende på modell men dess utsignal (spänning) är ungefär densamma. Utsignalen för två laddtryckssensorer med olika mätintervall visas nedan. Blå kurva visar utsignalen från en sensor med mätintervall 10 - 300 kPa absoulttryck (2 bars övertryck) och röd kurva en sensor med mätintervall 30 - 400 kPa absoluttryck (3 bars övertryck).

 Utsignal från en MAP-sensor, spänning i volt som funktion av tryck i kPa

Om laddtrycket höjs i syfte att höja motoreffekten kan även laddtryckssensorn behöva bytas till en modell med ett större mätintervall. Bilens mjukvara måste då också uppdateras för att utsignalen till bilens styrenhet ska tolkas rätt. Om byte av laddtryckssensor sker enligt exemplet ovan (från blå till röd kurva), kommer styrenheten att tolka laddtrycket som lägre än det faktiska baserat på spänningsvärdet om mjukvaran inte anpassas efter den nya sensorn.

Vad händer när en sensor för insugstrycket går i sönder?


En defekt MAP-sensor generar vanligen felkoder som P0105 - P0109 tillsammans med symptom som ojämn tomgång, reducerad motoreffekt och förhöjd bränsleförbrukning. En förhöjd bränsleförbrukning kan också uppstå till följd av läckage på insuget. Vid läckage på insuget kommer MAP-sensorn att mäta ett högre tryck än undertrycket som uppstår när motorn inte belastas. Signalen från sensorn till styrenheten indikerar då att spjällhuset är öppet och mer bränsle kommer att sprutas in.

En defekt laddtryckssensor ger ofta felkoder som P0235 - P0238. För att skydda komponenter mot för högt tryck är det vanligt att laddtrycket reduceras med en märkbart reducerad motoreffekt som följd. På turbomotorer reduceras laddtrycket genom att styrenheten kommer att leda mer avgaser igenom wastegate eftersom signalen från laddtryckssensorn inte längre är tillförlitlig.

Var är tryckgivarna monterade?


MAP-sensorn sitter monterad efter spjällhuset, antingen direkt på insuget eller via en separat gummi/silikonslang. Laddtryckssensorn sitter monterad efter turbon innan spjällhuset, ofta nära spjällhuset efter laddluftskylaren (intercoolern). Exempel på placering för en motor som använder sig av både MAP-sensor och laddtryckssensor visas nedan.

Exempel på placering av MAP-sensor och laddtryckssensor på BMW.
Insugstryckgivare Volvo C30

Insugstryckgivare

Volvo C30

359 :-/st

Insugstryckgivare Volvo S60I

Insugstryckgivare

Volvo S60 I

399 :-/st

Insugstryckgivare Audi A3P

Insugstryckgivare

Audi A3 - 8P

239 :-/st

Insugstryckgivare Mercedes Aklass

Insugstryckgivare

Mercedes A-klass

289 :-/st